VÝSKYT ALK-POZITÍVNEHO NSCLC NA SLOVENSKU

Podľa zahraničných údajov je nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) najčastejším typom karcinómu pľúc, diagnostikovaný asi v 85% všetkých prípadov (Molina JR., Yang P., et.al., 2008).  Väčšina pacientov s NSCLC je diagnostikovaná až v pokročilom štádiu ochorenia (Ettinger DS., Wood DE., et al., 2017). Incidencia ALK-pozitívneho NSCLC (ALK+ NSCLC) sa pohybuje na úrovni približne 5% všetkých pacientov s NSCLC (Gerber DE., Gandhi L., et al., 2014) (Iacono D., Chiari R., et al., 2015). U “ne-predselektovaných” pacientov kolíše výskyt ALK-pozitívneho NSCLC medzi  1,6% - 11,6% (Casaluce F., Sgambato A., et al., 2013). U pacientov s NSCLC typu adenokarcinómu bola ALK pozitivita reportovaná v rozmedzí 2% - 7% (Casaluce F., Sgambato A., et al., 2013). Na Slovensku neexistujú aktuálne epidemiologické údaje o bronchogénnom karcinóme. Podľa predikcie vývoja je však incidencia zhubných nádorov priedušiek a pľúc (C34) u mužov a žien v SR v roku 2017 na úrovni  50,54/100 000, čo v absolútnom počte znamená 2 762 pacientov (Ondrušová M., Pšenková M., et al., 2017).

Na Slovensku neboli dostupné údaje o prevalencii a incdencii ALK-pozitívneho NSCLC. Za účelom zistenia počtu pacientov boli v januári 2018 aktualizované údaje o výskyte ochorenia nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) a podskupiny pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) s pozitivitou kinázy anaplastického lymfómu (ALK-pozitívnym  NSCLC) na všetkých (hlavných) pracoviskách, kde sú pacienti s ALK-pozitívnym  NSCLC liečení:

  1. Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
  2. Oddelenie klinickej onkológie UN Bratislava Ružinov
  3. Oddelenie pneumológie a ftizeológie , Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  4. Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
  5. Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ a.s., Košice (údaje z tohto pracoviska neboli ku dňu spracovania poskytnuté, preto nižšie uvádzame odhady).

 

Zistenia z klinickej praxe – z vyššie uvedených 4 pracovísk k 31. decembru 2017:

Na Slovensku je k 31. decembru 2017 dispenzarizovaných 2 998 dospelých pacientov s karcinómom pľúc. Podiel pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc  (NSCLC) predstavuje 68,0% (2 039 pacientov). Z nich 65,4% (1 333 pacientov) sa nachádza už v lokálne pokročilom a/(alebo) metastatickom štádiu (klinické štádium IIIB a IV), vrátane 593 novodiagnostikovaných pacientov v roku 2017. Dynamika vývoja nenaznačuje  zmenu oproti predchádzajúcemu roku 2016, nakoľko podiel pacientov s lokálne pokročilým a metastatickým NSCLC z celkového počtu pacientov s NSCLC ostáva v roku 2017 na úrovni roku 2016.  Mortalita pacientov  s  NSCLC v štádiu IIIB a IV v roku 2017 je stabilizovaná v porovnaní s predchádzajúcim rokom (266, resp. 272 pacientov).

Podľa histologického nálezu prevládajú pacienti s epidermoidným (skvamóznym) NSCLC (51,1%). 45,5% pacientov malo histologicky dokázaný  neskvamózny adenokarcinóm a minoritne sú zastúpení pacienti  s nediferencovaným veľkobunkovým karcinómom (3,4%), Obrázok 1.

Štandardnou súčasťou diagnostického postupu je genetické vyšetrenie vzorky nádoru na prítomnosť niektorých génových zmien v nádore – tzv. mutácií. Testovanie stavu génu ALK a proteínu v bioptickom mate­riáli (a materiáli z cytoblokov) pacientov s NSCLC sa robí reflexne u všetkých pacientov s NSCLC typu adenokarcinómu, resp. s favorizáciou adeno - karcinómu, u ktorých nebola zistená mutácia génu EGFR. Iné typy NSCLC sa vyšetrujú ojedinele, len na požiadanie pneumoonkológa (Plank L., 2017). 52,9% nádorových vzoriek NSCLC je vhodných na testovanie  prítomnosti génovej prestavby ALK (buď skríningovou metódou IHC, metódou FISH alebo oboma súčasne).  Z celkového množstva 706 pacientov s NSCLC vhodných na testovanie bola prestavba génu ALK verifikovaná v 3,1% prípadov, t.j. u 22 pacientov. Nakoľko chýbajú exaktné údaje z posledného dôležitého pracoviska (Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ a.s., Košice), odhadujeme, že celkový počet týchto pacientov, vrátane VOÚ Košice nepresiahne počet 25. Odhad prevalencie ALK-pozitívnych NSCLC pacientov na Slovensku je preto v roku  2017 na úrovni 0,23 : 50 000. Z nich v roku 2017 bolo novodiagnostikovaných 12 ALK+ pacientov (10 nových prípadov reportovaných zo 4 pracovísk + 2 nové prípady ako odhad pre VOÚ Košice), čo predstavuje incidenciu  0,11 : 50 000 osôb v SR.

V roku 2017 zahájilo prvolíniovú cielenú liečbu NSCLC v štádiu IV bez prítomnej mutácie EGFR (EGFR-) a s pozitívnou prestavbou ALK (ALK+) 11 pacientov. Všetkým pacientom bol podávaný v prvej línii krizotinib. Priemerná dĺžka trvania liečby v prvej línii je pomerne vysoká. Liečbu v 2. línii zahájili 3 pacienti predtým liečení krizotinibom.

 

Záver: Na základe aktuálnych zistení z klinickej praxe v SR z najväčších pracovísk je odhad prevalencie pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc s pozitivitou kinázy anaplastického lymfómu (ALK-pozitívnym  NSCLC) na Slovensku v roku 2017 na úrovni 25 pacientov, čo predstavuje výskyt 0,23 : 50 000.

 

Literatúra:

Casaluce F, Sgambato A, Maione P, et al. ALK inhibitors: a new targeted therapy in the treatment of advanced NSCLC. Target Oncol 2013;8(1):55–67.

Ettinger DS, Wood DE, Aisner DL, et al. Non-Small Cell Lung Cancer Version 5.2017. Clinical Practice Guidelines in Oncology 2017;15(4):504-535

Gerber DE, Gandhi L, Costa DB. Management and future directions in non-small cell lung cancer with known activating mutations. ASCO Educational Book 2014

Iacono D, Chiari R, Metro G, et al. Future options for ALK-positive non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2015;87(3):211–9.

Molina JR, Yang P, Cassivi SD, et al. Non-small cell lung cancer: epidemiology, risk factors, treatment, and survivorship. Mayo Clin Proc 2008;83(5):584–94.

Ondrušová M., Pšenková M., Suchanský M. Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc. Bratislava, Pharm-In 2017. Vydané ako elektronická publikácia č. 0204201752, www.pharmin.sk, 2017, 52 s. ISBN 978-80-89815-08-1

Plank L. Poznámky k testovaniu prestavby génov ALK a ROS1 v bioptickom materiáli pacientov  s NSCLC v Slovenskej republike – stav v roku 2017. Farmakoterapia, 2017;7(2):101–176

 

Dňa 6/3/2018                                                                                                                 

 

MUDr. Juraj Mazal
OPaF FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica