O nás

OZ RE - SPIRO

Sídlo združenia:

Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika.

 

Ciele a činnosti združenia:

1. Hlavným cieľom združenia je: vzdelávanie v odbore Pneumológia a ftizeológia.

2. Za účelom dosiahnutia cieľu združenia plní združenie predovšetkým nasledovnú úlohu:

- podieľa sa na zavádzaní najnovších odborných medicínskych, vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou vzdelávania.

3. Za účelom podieľania sa na zavádzaní najnovších odborných, medicínskych, vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou vzdelávania:

- organizuje a zastrešuje odborné vedecké podujatia /kongresy, konferencie, zjazdy, sympóziá s domácou a medzinárodnou účasťou/, sprievodné výstavy a sympóziá
s medicínskym zameraním

- podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí

- vydáva odborné medicínske informačné materiály, letáky

- zabezpečuje organizáciu tlačových konferencií - Svetový deň CHOCHP, Svetový deň astmy

- zabezpečí zriadenie a fungovanie webovej stránky RE-SPIRO

 

Výkonným orgánom združenia je Správna rada:

Predseda Správnej rady: MUDr.Helena Leščišinová

Podpredseda Správnej rady: Doc.MUDr.Marta Hájková,CSc.

Kontrolór OZ RE – SPIRO: Doc.MUDr.Ivan Majer, CSc.